bannerzz

گفتاورد تصویری فیلم و سینما

audrey

برای لب های جذاب، در صحبتت کلمات مهربان آمیز را بکار ببر

برای چشمان دوست داشتنی، دنبال خوبی ها در مردم بنگر

برای باریک اندامی، غذایت را با گرسنگان سهیم شو

برای موهای زیبا، اجازه بده یک کودک روزی یکبار با دستانش موهایت را نوازش کند

برای متانت در رفتار، با این آگاهی قدم بزن که هرگز تنها راه نمیروی

آدم ها، حتی بیشتر از چیزها میبایست به وضعیت اول برگردانده شوند، تجدید بشوند، احیا بشوند، باز پس گرفته شوند، دوباره در دل جای داده شوند.

هیچگاه کسی را بیرون نیانداز. بیاد داشته باش، اگر زمانی احتیاج به یک دست برای کمک داشتی تو یکی در انتهای هر یک از بازوهایت داری.

همانطور که مسن تر میشوی کشف میکنی که تو دو دست داری، یکی برای کمک بخودت و آن یکی برای کمک به دیگران.

نکاتی برای زیبائی: اُدری هِپورن ۱۹۲۹-۱۹۹۳mychael Danna coppola audrey
من چشم انتظار روزی هستم که مسن تر بشوم، آنگاهی که قیافه کمتر و کمتر موضوع است و آن کسی که هستی مورد توجه باشد.
برگشت به صفحه فیلم و سینما


برگشت به خانه